Selectează o Pagină

Privacy Policy

Theofania Mobile App

Română

Ultima actualizare: 11/04/2023
Această politică de confidențialitate descrie modul în care THEOFANIA („noi”) colectează, utilizează și partajează informații despre dumneavoastră atunci când utilizați aplicația noastră mobilă (denumită în continuare „Aplicația”). Vă încurajăm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate pentru a înțelege practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră și modul în care le vom trata. Prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

 1. Informațiile pe care le colectăm
  Atunci când utilizați Aplicația noastră, colectăm următoarele informații:

  1. ID-ul dispozitivului: Colectăm identificatorul unic al dispozitivului dvs. (ID-ul dispozitivului) pentru a urmări utilizarea și pentru a oferi o experiență personalizată.
  2. Platformă: Platforma: Colectăm informații despre platforma (iOS, Android, etc.) pe care o utilizați pentru a accesa Aplicația. Acest lucru ne ajută să înțelegem modul în care utilizatorii noștri interacționează cu Aplicația și ne permite să îmbunătățim performanța și compatibilitatea acesteia.
 2. Cum folosim informațiile dvs.
  Utilizăm informațiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

  1. Pentru a monitoriza și analiza utilizarea și tendințele de utilizare a Aplicației noastre, ajutându-ne să îmbunătățim funcționalitatea acesteia și experiența utilizatorului.
  2. Pentru a întreține și îmbunătăți Aplicația prin identificarea și rezolvarea problemelor tehnice sau a bug-urilor.
  3. Pentru a detecta, a preveni și a rezolva probleme tehnice sau de securitate.
 3. Partajearea informațiilor dumneavoastră
  Nu vindem, nu comercializăm și nu închiriem informațiile dvs. personale unor terțe părți. Putem partaja informațiile dvs. în următoarele circumstanțe:

  1. Cu furnizori de servicii terți care ne asistă în operarea Aplicației și în desfășurarea activității noastre. Acești furnizori de servicii au acces la informațiile dvs. doar pentru a îndeplini sarcini specifice în numele nostru și sunt obligați să nu le divulge sau să le utilizeze în niciun alt scop.
  2. În conformitate cu legea sau ca răspuns la o solicitare valabilă din partea unei autorități publice, cum ar fi pentru a respecta o obligație legală sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a altora.
 4. Păstrarea datelor
  Păstrăm informațiile dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau permisă de lege.
 5. Securitate
  Luăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau stocare electronică nu este 100% sigură și nu putem garanta o securitate absolută.
 6. Modificări ale prezentei politici de confidențialitate
  Putem actualiza această Politică de confidențialitate din când în când. Vă vom informa cu privire la orice modificări prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. Vă sfătuim să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru orice modificări. Modificările la această Politică de confidențialitate intră în vigoare în momentul în care sunt postate pe această pagină.
 7. Contactați-ne
  Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la:
  Theofania
  Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
  Via Ardeatina 1741, Roma, 00134, Italia
  theofania@mitropolia.eu

Prin utilizarea aplicației, recunoașteți că ați citit și ați înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord să vă supuneți termenilor acesteia.

Italiano

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023
La presente Informativa sulla privacy descrive il modo in cui THEOFANIA („noi”, „ci” o „nostro”) raccoglie, utilizza e condivide le informazioni che vi riguardano quando utilizzate la nostra applicazione mobile (l'”App”). Vi invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy per comprendere le nostre pratiche relative alle vostre informazioni e il modo in cui le tratteremo. Utilizzando l’App, l’utente accetta la raccolta e l’utilizzo delle informazioni in conformità con la presente Informativa sulla privacy.
1. Informazioni raccolte
Quando si utilizza l’App, vengono raccolte le seguenti informazioni:
– ID dispositivo: raccogliamo l’identificativo univoco del vostro dispositivo (ID dispositivo) per tracciare l’utilizzo e fornire un’esperienza personalizzata.
– Piattaforma: Raccogliamo informazioni sulla piattaforma (iOS, Android, ecc.) utilizzata per accedere all’App. Questo ci aiuta a capire come i nostri utenti interagiscono con l’App e ci permette di migliorarne le prestazioni e la compatibilità.
2. Come utilizziamo le vostre informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte per i seguenti scopi:
– Monitorare e analizzare l’utilizzo e le tendenze della nostra App, aiutandoci a migliorarne la funzionalità e l’esperienza utente.
– Per mantenere e migliorare l’App identificando e risolvendo problemi tecnici o bug.
– Individuare, prevenire e risolvere problemi tecnici o di sicurezza.
3. Condivisione delle informazioni
Non vendiamo, scambiamo o affittiamo le vostre informazioni personali a terzi. Possiamo condividere le vostre informazioni nelle seguenti circostanze:
– Con fornitori di servizi terzi che ci assistono nella gestione dell’App e nella conduzione della nostra attività. Questi fornitori di servizi hanno accesso alle vostre informazioni solo per svolgere compiti specifici per nostro conto e sono obbligati a non divulgarle o utilizzarle per altri scopi.
– Come richiesto dalla legge o in risposta a una richiesta valida da parte di un’autorità pubblica, ad esempio per ottemperare a un obbligo legale o per proteggere i nostri diritti, la nostra proprietà o la nostra sicurezza o quella di altri.
4. Conservazione dei dati
Conserviamo le informazioni dell’utente per il tempo necessario a soddisfare gli scopi delineati nella presente Informativa sulla privacy, a meno che un periodo di conservazione più lungo non sia richiesto o consentito dalla legge.
5. Sicurezza
Adottiamo misure ragionevoli per proteggere le vostre informazioni da accessi, usi o divulgazioni non autorizzati. Tuttavia, nessun metodo di trasmissione o archiviazione elettronica è sicuro al 100% e non possiamo garantire una sicurezza assoluta.
6. Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Possiamo aggiornare la presente Informativa sulla privacy di tanto in tanto. Vi informeremo di eventuali modifiche pubblicando la nuova Informativa sulla privacy su questa pagina. Si consiglia all’utente di rivedere periodicamente la presente Informativa sulla privacy per verificare eventuali modifiche. Le modifiche alla presente Informativa sulla privacy entrano in vigore nel momento in cui vengono pubblicate su questa pagina.
7. Contatti
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, si prega di contattarci all’indirizzo:
Theofania
Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei
Via Ardeatina 1741, Roma, 00134, Italia
theofania@mitropolia.eu

Utilizzando l’App, l’utente dichiara di aver letto e compreso la presente Informativa sulla privacy e accetta di essere vincolato dai suoi termini.

English

Last Updated: 11/04/2023
This Privacy Policy describes how THEOFANIA („we”, „us” or „our”) collects, uses, and shares information about you when you use our mobile application (the „App”). We encourage you to read this Privacy Policy carefully to understand our practices regarding your information and how we will treat it. By using the App, you agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.
1. Information We Collect
When you use our App, we collect the following information:
• Device ID: We collect your device’s unique identifier (Device ID) to track usage and provide a personalized experience.
• Platform: We collect information about the platform (iOS, Android, etc.) you are using to access the App. This helps us understand how our users interact with the App and allows us to improve its performance and compatibility.
2. How We Use Your Information
We use the information we collect for the following purposes:
• To monitor and analyze usage and trends of our App, helping us to improve its functionality and user experience.
• To maintain and improve the App by identifying and resolving technical issues or bugs.
• To detect, prevent, and address security or technical issues.
3. Sharing Your Information
We do not sell, trade, or rent your personal information to third parties. We may share your information in the following circumstances:
• With third-party service providers who assist us in operating the App and conducting our business. These service providers have access to your information only to perform specific tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.
• As required by law or in response to a valid request by a public authority, such as to comply with a legal obligation or to protect our rights, property, or safety or those of others.
4. Data Retention
We retain your information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required or permitted by law.
5. Security
We take reasonable measures to protect your information from unauthorized access, use, or disclosure. However, no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and we cannot guarantee absolute security.
6. Changes to This Privacy Policy
We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.
7. Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at:
Theofania
Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei
Via Ardeatina 1741, Roma, 00134, Italia
theofania@mitropolia.eu

By using the App, you acknowledge that you have read and understood this Privacy Policy and agree to be bound by its terms.

 

ro_RORO
Copy link